รวมหลักสูตรด้านบริหารจัดการ และการพัฒนางาน เดือนกุมภาพันธ์ 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ลำดับ วัน/เวลาที่อบรม หลักสูตร วิทยากร โรงแรม ราคา (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
1 ศ. 9 ก.พ. 67
09.00-16.00
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ในงานจัดซื้อ
อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ โนโวเทล เพลินจิต 4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
2 พ. 14 ก.พ. 67
09.00-16.00
เทคนิคการพัฒนาตนเอง
เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.สมพงศ์ สิงหา  โนโวเทล บางนา 
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
3 พฤ. 15 ก.พ. 67
09.00-16.00
Storytelling สู่การสื่อสารและการทำงาน
ที่ประสบความสำเร็จ
อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
4 พฤ. 15 ก.พ. 67
09.00-16.00
ปลดล็อคภาวะ 15 Syndrome
ในการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
5 พฤ. 15 ก.พ. 67
09.00-16.00
ศ. 16 ก.พ. 67
09.00-16.00
เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
6 ศ. 16 ก.พ. 67
09.00-16.00
เทคนิคการพัฒนาทักษะการบริหารลูกน้อง 16 Styles
(Managing your Subordinating Style)
ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
7 พ. 21 ก.พ. 67
09.00-16.00
การบริหารงานอำนวยการ งานธุรการ
และงานระบบเอกสารภายในองค์กร
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ ดิเอมเมอรัลด์
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
8 ศ. 23 ก.พ. 67
09.00-16.00
 เคลียร์ประเด็นปัญหาในงาน 4 ฝ่าย
(จัดซื้อ คลังสินค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี)
ความเกี่ยวพันที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
อ.คำนึง สาริสระ แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
9  พ. 28 ก.พ. 67
09.00-16.00
Logical & Systems Thinking
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผน
และแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์ โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029